De toekomst van elk kind is maatwerk

Macheo helpt de meest kwetsbare en arme kinderen. We stemmen de hulp af op de behoefte van ieder kind en leggen zo een uniek fundament voor de toekomst. Kinderen worden bij ons aangemeld via mensen in de omgeving van het kind die zich zorgen maken. Dat kan dus een leraar zijn, een ouder of ander familielid of een bezorgde buur. Ook medewerkers (Social Workers) van Macheo, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied, melden ook kinderen aan die in aanmerking kunnen komen voor hulp.

Uitgangspunten van de Macheo-Methode

 • Natuurlijk helpen wij met empathie: inlevingsvermogen is een cruciaal onderdeel bij het werken met kwetsbare kinderen en hun verzorgers.
 • Wij realiseren ons echter dat inlevingsvermogen en betrokkenheid de objectiviteit bij het geven van hulp kan beïnvloeden.
 • Wij vinden het nodig om bij het verlenen van hulp ook onafhankelijk te kijken naar de effectiviteit en kwaliteit van de hulp die wij willen bieden. Vandaar dat we zelf een systeem hebben ontwikkeld dat deze onafhankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit waarborgt.

Ons zelfontwikkeld hulpsysteem in 3 stappen

 1. Diagnose: wat is er nodig?
 2. Hulpverlening (hulp op maat): we kiezen wat nodig is uit onze ‘gereedschapskist’ met maatregelen
 3. Evaluatie: welk effect hebben de hulpmaatregelen gehad?

Macheo heeft regionale sociale werkers in dienst. Zij stellen de hulpvraag vast en gebruiken hiervoor de zogeheten ‘Child Status Index tool’. Dit is een wetenschappelijk getoetste manier om vast te stellen hoe het met het algeheel welbevinden van een kind gesteld is.

Er wordt gekeken naar:

 • Zorg
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • De beschikbaarheid van eten en drinken
 • Onderwijs en vaardigheden
 • Psychosociale omstandigheden
 • Onderdak

De sociale werkers stellen op basis van hun bevindingen een hulpplan op met verschillende maatregelen die nodig zijn.

De sociale werkers kunnen hulp vragen aan collega’s die bij Macheo in dienst zijn, of externe deskundigen inschakelen. We werken nauw samen met de Keniaanse overheid. De hulpverlener kiest de benodigde maatregelen uit de ‘gereedschapskist’ van Macheo:

In de gereedschapskist van Macheo zitten:

 1. OPVANGMOGELIJKHEDEN (kinderhuis, terugkeer in gezinnen, babyhuis, alternatieve zorg inzetten van bij voorbeeld familieleden)
 2. DIRECTE NOODHULP (voedsel, materiële hulp, afgebakend en tijdelijk)
 3. MEEBETALEN AAN SCHOOLZAKEN EN OPLEIDING (schoolgeld, uniformen)
 4. ZORG ERVOOR DAT IEDER KIND EEN GOEDE SCHOOLOPLEIDING KAN VOLGEN (aanpakken van grote leerachterstanden, begeleiden van gezinnen en families, beter toerusten van onderwijzend personeel, verbeteren kwaliteit kleuterscholen)
 5. GEZONDHEIDSMAATREGELEN (diagnose, toegang tot medische hulp regelen, kosten betalen, doorverwijzen)
 6. ZELFSTANDIG GEZINSINKOMEN VERDIENEN (kostwinners op weg helpen, opleiding, vaardigheden, begeleiding)
 7. HULP BIJ ONDERVOEDING (kennis, begeleiding)
 8. KINDERMISBRUIK BESTRIJDEN (Intensief samenwerken met overheid)
 9. PSYCHO-SOCIALE HULP (therapie aanbieden, doorverwijzen naar specialisten)
 10. HULP AAN TIENERMOEDERS (medisch, training, scholing)
 11. INFRASTRUCTUUR VERBETEREN (huis verbeteren, huisraad, kleding, schooltoiletten, klaslokalen, schoolkeukens)
 12. GEZONDE SCHOOLMAALTIJDEN (lunch, pap)
 13. ONTWORMINGSKUREN BIEDEN (op scholen, samenwerken met de overheid)
 14. AANBIEDEN SPORT- EN SPELPROGRAMMA’S (lesprogramma’s, training, personeel)
 15. PRAKTISCHE HULP MEISJES EN JONGENS (maandverband, voorlichting)
 16. OUDERBEGELEIDING (trainingen)

1.OPVANGMOGELIJKHEDEN

1 – 1 Opvang in het kinderhuis van Macheo: Dit gebeurt alleen wanneer er geen enkele andere mogelijkheid is kinderen onder te brengen. Kinderen die slachtoffer zijn van een of andere vorm van (seksueel)misbruik, in de steek zijn gelaten of verwaarloosd, kunnen terecht in een van de 6 opvanghuizen van Macheo, onder leiding van een ‘moeder’. Ze krijgen daar een tijdlang (ongeveer zes maanden) een veilige plek, waar ze worden geholpen met het verwerken van hun trauma. Macheo werkt ook met de familie van het kind (als die er is) om een veilige terugkeer in de eigen omgeving mogelijk te maken. In de kinderhuizen is plaats voor maximaal 48 kinderen. Macheo heeft op deze manier al 250 kinderen geholpen. Deze kinderen zijn teruggekeerd naar hun familie, in een Keniaans adoptiegezin geplaatst of in een pleeggezin.

1 – 2 Gezinshulp bij terugkeer in de gezinnen vanuit het kinderhuis: Sociaal werkers van Macheo blijven de ontwikkelingen volgen na re-integratie en -waar nodig- hulp bieden. Ook de broertjes en zusjes van het kind worden in deze hulp meegenomen.

1 – 3 Het babyhuis van Macheo: hier worden baby’s die zijn verwaarloosd, achtergelaten, misbruikt of gevaar lopen te worden verkocht, opgevangen en verzorgd. Ze blijven hier gemiddeld een half jaar, en gaan daarna óf terug naar hun families of worden in een Keniaans adoptiegezin of een pleeggezin geplaatst.

2.NOODHULP

Voedsel en materiële noodhulp aan gezinnen: Macheo biedt voedsel en/of andere hulpgoederen aan gezinnen om te voorkomen dat ze nog dieper in de ellende komen. Deze hulp is bedoeld voor noodgevallen, altijd tijdelijk en afgebakend en eenvoudig te organiseren.

3.MEEBETALEN AAN SCHOOLZAKEN

3 – 1 Schoolgeld voor de dagschool stelt ook de kinderen van de allerarmsten in staat een basisopleiding te volgen; gemiddeld draagt de familie 25 procent van het benodigde bedrag zelf bij.

3 – 2 Schoolgeld voor de kostschool: Het verblijf op een kostschool kan de veiligheid van kinderen (vooral meisjes) bevorderen. Ook hier betaalt de familie gemiddeld een kwart van het bedrag mee.

3 – 3 Schooluniformen: Op scholen is het dragen van een schooluniform vereist. Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze dit uniform niet kunnen betalen, krijgen van Macheo een uniform.

3 – 4 Schoolmeubilair: In de scholen is een schrijnend gebrek aan schoolmeubilair. Macheo koopt en distribueert daarom schooltafeltjes om te voorkomen dat veel te veel kinderen (vaak meer dan drie) samen een lessenaar moeten delen. Scholen eisen ook dat kinderen zelf een bank meenemen wanneer er niet genoeg zijn: anders mogen ze niet naar school. We dringen er bij scholen op aan kapotte tafels goed te repareren. Ook lobbyen we bij de overheid om meer fondsen aan te boren voor het verkrijgen van goed schoolmeubilair.

4.AANPAKKEN VAN BARRIÈRES DIE HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING BELEMMEREN

Via individuele begeleiding en zeer gericht onderwijs proberen we kinderen naar school te krijgen die nog niet eerder een opleiding konden volgen. Ook proberen we kinderen terug te krijgen op school die om diverse redenen zijn afgehaakt.

5.GEZONDHEIDSMAATREGELEN

5 – 1 Macheo helpt bij het vaststellen van simpele en complexere gezondheidsproblemen en bemiddelen bij het krijgen van toegang tot medische zorg.

5 – 2 Waar nodig betaalt Macheo (deels) de kosten; we bemiddelen ook bij medische diensten en ziekenhuizen voor kortingen op de rekeningen.

5 – 3 In gebieden waar we zelf weinig kunnen doen, zorgen we dat organisaties die meer gespecialiseerd zijn dan wij, deze zorg overnemen.

6 – ZELFSTANDIG GEZINSINKOMEN VERDIENEN

6 – 1 Wanneer armoede de hoofdoorzaak is van alle problemen, moet dit allereerst worden aangepakt.

6 – 2 We helpen een gezin of kostwinner op weg met geld of hulpmiddelen om een zaak of activiteiten te beginnen waarmee een familie of gezin een eigen inkomen kan gaan verdienen en voorziet in eigen levensonderhoud.

6 – 3 We netwerken en bemiddelen ook bij regionale werkgevers om onze cliënten daar aan het werk te krijgen.

7.HULP BIJ ONDERVOEDING

7 – 1 Onze voedingsdeskundigen helpen gezinnen bij het verbeteren van kennis en vaardigheden over goede voeding

7 – 2 Sociaal werkers hebben 30 ondervoede kinderen uitgezocht die we intensief kunnen helpen; ze krijgen een uitgebalanceerd dieet terwijl de ouders getraind worden. Deze kinderen worden ook medisch begeleid.

8.KINDERMISBRUIK

8-1 Stoppen van kindermisbruik: Macheo helpt bij het toegankelijk maken van de juiste hulp voor verwaarloosde en misbruikte kinderen.

8-2 Preventie van kindermisbruik: Door groepsvoorlichting worden kinderen en de omgeving bewust gemaakt van het herkennen van misbruik en onderwezen over wat te doen in geval van (vermoedens van) kindermisbruik.

8-3 Alternatieve gezinszorg: De sociaal werkers zoeken voor een kind dat in een moeilijke situatie verkeert, naar alternatieve verzorgers. Wanneer bij voorbeeld de moeder van het kind niet in staat is goed voor het kind te zorgen, wordt gezocht naar een liefhebbende oma of tante.

9.PSYCHO-SOCIALE HULP

9 – 1 Individuele therapie: Medewerkers van Macheo bieden therapeutische diensten bij emotionele, psychologische of sociale problemen en proberen samen met de cliënten oplossingen te vinden.

Macheo verwijst cliënten indien nodig door naar specifieke psychiatrische hulp.

9 – 2 Groepstherapie: Via groepstrainingen krijgen kinderen en verzorgers vaardigheden aangeleerd die ze in hun omgeving kunnen toepassen.

10.HULP AAN TIENERMOEDERS

We helpen tienermoeders op alle mogelijk manieren om te zorgen dat ze een gezonde zwangerschap doorlopen en een gezonde baby krijgen in een veilige omgeving.

We geven ze steun en mogelijkheden om een goede moeder te worden

De tienermoeders krijgen alle mogelijke steun om hun school af te maken en vaardigheden te leren waarmee ze in hun levensonderhoud en dat van hun kind kunnen voorzien.

11.INFRASTRUCTUUR VERBETEREN

11 – 1 WOONSITUATIE VERBETEREN: Macheo zorgt voor hele concrete hulp in de vorm van kleding, matrassen, huisraad en andere benodigdheden in omstandigheden waar kinderen dit soort basisbenodigdheden niet hebben.

Elk kind heeft een onderdak nodig waar het veilig en droog kan wonen. Met behulp van de omgeving zorgt Macheo waar nodig voor verbetering van een huis of zelfs het bouwen van een onderkomen.

11-2 SCHOOLINFRASTRUCTUUR VERBETEREN:

De armste overheidsscholen helpen we met het verbeteren van de lokalen, toiletten en keukens.

We maken hier de scholen zelf verantwoordelijk voor en zoeken ook andere partijen die hierbij kunnen helpen.

12.VERSTREKKEN VAN SCHOOLMAALTIJDEN

12 – 1 Het aanbieden van een gezonde lunch maakt het aantrekkelijker voor ouders om hun kinderen naar school te laten gaan. De ouders betalen wanneer mogelijk mee aan de kosten.

12 – 2 De jongste en meest kwetsbare kinderen krijgen gratis pap met extra vitamines.

13.AANBIEDEN VAN ONTWORMINGSKUREN

Gedurende het schooljaar krijgt elk kind driemaal een ontwormingskuur.

We betrekken gezondheidsmedewerkers bij informatie en trainingen over hygiëne en ontworming.

14.AANBIEDEN VAN SPORT- EN SPELPROGRAMMA’S

Wij helpen ouders en leerkrachten het belang in te zien van sport en spel voor het welzijn van kinderen en hun omgeving.

Macheo biedt ook spelmateriaal, personeel, begeleiding en een lesprogramma op dit gebied, welke samen met onze partner Join for Joy is ontworpen.

15.SEKSUELE VOORLICHTING AAN MEISJES EN JONGENS

Macheo helpt meisjes op scholen bij het verstrekken en het gebruik van maandverband. Bij gebrek aan maandverband blijven meisjes tijdens hun menstruatie vaak thuis.

We geven meisjes en jongens seksuele voorlichting en cursussen over gedrag voor wat betreft de gelijkwaardigheid van man en vrouw

16.BEGELEIDING VAN OUDERS

Macheo geeft ouders van heel kwetsbare kinderen trainingen. Sommige ouders hebben nooit een positief voorbeeld gehad. Ze weten niet hoe ze ouder moeten zijn, wat een kind nodig heeft om veilig en gezond op te kunnen groeien.

Door hun ouders meer kennis te geven, hoopt Macheo op een veiliger omgeving waar kinderen een goede opvoeding en opleiding kunnen krijgen.

Evaluatie: effectief genoeg?

Nadat alle benodigde hulpmaatregelen zijn ingezet, beoordeelt de regionale sociale werker of de gegeven hulp ook het beoogde effect heeft opgeleverd. Hiervoor wordt opnieuw de Child Index Tool  gebruikt. Het verschil tussen de beide scores is de verbetering in het welbevinden van het kind, mede dankzij de interventies van Macheo.

We weten dat deze aanpak werkt, omdat hij wereldwijd met succes wordt ingezet door vele organisaties, waaronder Unicef. Zelf meten we ook continu zorgvuldig wat werkt en wat niet, zodat we onze aanpak voortdurend kunnen verbeteren, onze inzet nog impactvoller kunnen maken en meer kinderen kunnen helpen

Sluit je nu bij ons aan!

Goed werk moet goed gedaan worden! Oók enthousiast geworden over de manier waarop wij werken? Doe met ons mee! Samen kunnen we nog veel méér bereiken.

Meer informatie Doneer nu

Pin It on Pinterest

Share This