De toekomst van elk kind is maatwerk

Macheo helpt de meest kwetsbare en arme kinderen. We stemmen de hulp af op de behoefte van ieder kind en leggen zo een uniek fundament voor de toekomst. Kinderen worden bij ons aangemeld via mensen in de omgeving van het kind die zich zorgen maken. Dat kan dus een leraar zijn, een ouder of ander familielid of een bezorgde buur. Ook medewerkers (Social Workers) van Macheo, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied, melden ook kinderen aan die in aanmerking kunnen komen voor hulp.

Uitgangspunten van de Macheo-Methode

 • Natuurlijk helpen wij met empathie: inlevingsvermogen is een cruciaal onderdeel bij het werken met kwetsbare kinderen en hun verzorgers.
 • Wij realiseren ons echter dat inlevingsvermogen en betrokkenheid de objectiviteit bij het geven van hulp kan beïnvloeden.
 • Wij vinden het nodig om bij het verlenen van hulp ook onafhankelijk te kijken naar de effectiviteit en kwaliteit van de hulp die wij willen bieden. Vandaar dat we zelf een systeem hebben ontwikkeld dat deze onafhankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit waarborgt.

Ons zelfontwikkeld hulpsysteem in 3 stappen

 1. Diagnose: wat is er nodig?
 2. Hulpverlening (hulp op maat): we kiezen wat nodig is uit onze ‘gereedschapskist’ met maatregelen
 3. Evaluatie: welk effect hebben de hulpmaatregelen gehad?

Macheo heeft regionale sociale werkers in dienst. Zij stellen de hulpvraag vast en gebruiken hiervoor de zogeheten ‘Child Status Index’. Dit is een wetenschappelijk getoetste manier om vast te stellen hoe het met het algeheel welbevinden van een kind gesteld is.

Er wordt gekeken naar:

 • Zorg
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • De beschikbaarheid van eten en drinken
 • Onderwijs en vaardigheden
 • Psychosociale omstandigheden
 • Onderdak

De sociale werkers stellen op basis van hun bevindingen een hulpplan op met verschillende maatregelen die nodig zijn.

De sociale werkers kunnen hulp vragen aan collega’s die bij Macheo in dienst zijn, of externe deskundigen inschakelen. We werken nauw samen met de Keniaanse overheid. De hulpverlener kiest de benodigde maatregelen uit de ‘gereedschapskist’ van Macheo:

In de gereedschapskist van Macheo zitten:

 1. KINDEROPVANG EN -BESCHERMING
 2. NOODHULP
 3. MEEBETALEN AAN SCHOOLZAKEN EN OPLEIDING
 4. FYSIEKE GEZONDHEIDSMAATREGELEN
 5. GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
 6. ZELFSTANDIG INKOMEN VERDIENEN
 7. LEVENSVAARDIGHEDEN VERSTERKEN
 8. HULP AAN TIENERMOEDERS
 9. VERBETEREN FYSIEKE LEEF- EN LEER OMGEVING
 10. VERSTREKKEN VAN SCHOOLMAALTIJDEN

1.KINDEROPVANG EN -BESCHERMING

1 – a Opvang in het kinderhuis van Macheo: Dit gebeurt alleen wanneer er geen enkele andere mogelijkheid is kinderen onder te brengen. Kinderen die slachtoffer zijn van een of andere vorm van (seksueel)misbruik, in de steek zijn gelaten of verwaarloosd, kunnen terecht in een van de 6 opvanghuizen van Macheo, onder leiding van een ‘moeder’. Ze krijgen daar een tijdlang (ongeveer zes maanden) een veilige plek, waar ze worden geholpen met het verwerken van hun trauma. Macheo werkt ook met de familie van het kind (als die er is) om een veilige terugkeer in de eigen omgeving mogelijk te maken. In de kinderhuizen is plaats voor maximaal 40 kinderen. Macheo heeft op deze manier al 350 kinderen geholpen. Deze kinderen zijn teruggekeerd naar hun familie, in een Keniaans adoptiegezin geplaatst of in een pleeggezin.

1 – b Gezinshulp bij terugkeer in de gezinnen vanuit het kinderhuis: Sociaal werkers van Macheo blijven de ontwikkelingen volgen na re-integratie en -waar nodig- hulp bieden. Ook de broertjes en zusjes van het kind worden in deze hulp meegenomen.

1 – c1 Alternatieve gezinsplaatsing: Alternatieve gezinszorg houdt in dat kinderen tijdelijk of permanent in een veilig gezin worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld via het opvangen van een kind bij familieleden of vrienden zijn. Macheo biedt ondersteuning aan het gezin om ervoor te zorgen dat ze stabiel genoeg zijn om voor het kind te zorgen en doet follow-ups om te zorgen dat het kind veilig is en goed vordert.

1 – c2 Pleegzorg: Wij vinden dat alle kinderen moeten opgroeien in een liefdevol gezin. Als een kind door omstandigheden niet kan opgroeien in een veilig, zorgzaam gezin, kan pleegzorg een optie zijn. Macheo maakt de gemeenschap bewust van de mogelijkheden van pleegzorg en werkt samen met de regering van Kenia op lokaal niveau om kinderen in pleeggezinnen te plaatsen.

1 – d Het babyhuis van Macheo: Het babyhuis van Macheo biedt opvang aan baby’s die in de steek zijn gelaten, gered zijn van mensenhandel of slachtoffer zijn van andere vormen van misbruik. Het personeel van het babyhuis heeft als belangrijkste doel om de baby’s vertrouwen, binding en liefde te geven, omdat zonder dit vermogen hun toekomstige menselijke connecties beschadigd kunnen worden. Deze kinderen zijn meestal jonger dan één jaar en worden 24 uur per dag verzorgd door verzorgers en een verpleegster. Ze blijven gemiddeld zes maanden in het babyhuis, totdat ze gezond en oud genoeg zijn om terug te gaan naar hun familie, te worden geplaatst bij pleeggezinnen of te worden geadopteerd binnen Kenia.

1 – e Stoppen van kindermisbruik: Macheo biedt ook hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing of misbruik door toegang te geven tot de overheidsdiensten die ze nodig hebben.

1 – f Voorkomen van kindermisbruik: Daarnaast werken we ook aan preventie van misbruik en verwaarlozing door middel van seminars die we geven aan individuen en gemeenschappen om misbruik te herkennen, de rechten van kinderen te kennen en te weten hoe te handelen wanneer misbruik of verwaarlozing vermoed wordt.

2.NOODHULP

Noodhulp aan gezinnen: Macheo biedt financiële hulp aan gezinnen in crisis- of noodsituaties. De gezinnen kunnen dit gebruiken zoals zij zelf nodig achten, zodat ze in hun rol als beslissers voor hun eigen gezin blijven. Meestal zijn voedsel, medicijnen en het afbetalen van schulden de grootste behoeften van deze gezinnen. Zonder deze hulp kan het gezin dieper in de crisis terechtkomen of specifieke behoeften niet vervullen. Door deze hulp kunnen onze medewerkers hopelijk sneller werken aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van het gezin.

3.MEEBETALEN AAN SCHOOLZAKEN

3 – a Betaling van schoolgeld: Door betaling van schoolgeld aan de dagschool kunnen de meest behoeftige kinderen basisonderwijs krijgen; gemiddeld dragen de gezinnen 35% van de kosten bij. Soms kunnen we kiezen voor inschrijving in een – duurder – internaat. Inschrijving in een internaat kan de bescherming van kinderen (vooral meisjes) aanzienlijk verbeteren. Ook hier dragen de gezinnen gemiddeld 35% bij. Macheo richt zich sinds 2021 ook met name op het op de juiste leeftijd inschrijven van kinderen in het kleuteronderwijs, zodat ze hun academische loopbaan niet vertragen, met alle gevolgen van dien.

3 – b Verstrekking van schooluniformen: Het dragen van een schooluniform is verplicht in Kenia. Kinderen die wegens gebrek aan uniform niet naar school gaan, krijgen van Macheo een uniform.

3 – c Beschikbaarheid schoolbanken: Op veel scholen is een groot tekort aan schoolbanken. Macheo levert en distribueert bureaus aan openbare scholen om te voorkomen dat te veel kinderen een bureau moeten delen. Scholen kunnen ook nieuwe kinderen vragen om een bureau voor de school af te staan. In dat geval kan het ontbreken van bureaus de toegang tot school zelfs belemmeren.

3 – d Individuele bijles: De bijles is bedoeld voor kinderen die lange tijd niet naar school zijn gegaan, bijvoorbeeld omdat ze moesten werken of op straat moesten leven. Wanneer ze besluiten om weer naar school te gaan, staan ze meestal voor grote uitdagingen. Niet alleen academisch, maar ook op het gebied van concentratievermogen en het begrijpen van verwacht sociaal gedrag. Door deze tussenkomst creëren we de mogelijkheid (door het voor de leerkrachten mogelijk te maken) om extra één op één tijd na school te hebben, zodat het kind snel kan meedoen en een goede band ontwikkelt met zijn/haar leerkracht. Dit zal op zijn beurt ook leiden tot meer investering en begrip van de leraar naar het kind toe, wat in de overvolle Keniaanse klaslokalen helaas geen vanzelfsprekendheid is.

4.FYSIEKE GEZONDHEIDSMAATREGELEN

4 – a Individuele gezondheidsondersteuning: we identificeren eenvoudige en complexe gezondheidsgevallen en grijpen rechtstreeks in door hen te helpen toegang te krijgen tot medische diensten. Dit omvat het betalen van een deel van hun medische kosten en heffingen. We netwerken met ziekenhuizen waar we pleiten voor kwijtschelding van kosten. In gebieden waar we de capaciteit missen, verwijzen we cliënten door naar andere organisaties die dezelfde diensten kunnen leveren tegen lagere kosten voor verder casemanagement. Voor uitgebreidere informatie over Individuele Gezondheidsondersteuning klik hier.

4 – b Gezondheidsondersteuning voor ondervoede kinderen: Huishoudens in de gebieden waar wij werken missen soms voedselzekerheid. Ze hebben niet het hele jaar door toegang tot voedzaam voedsel. Dit heeft gevolgen voor de voeding en het welzijn van kinderen, omdat ze geen uitgebalanceerd dieet krijgen. Het ontbreekt onze begunstigden ook aan informatie en kennis over voeding. We streven er daarom naar om de verzorgers van honderden kinderen te helpen bij het verstrekken van een uitgebalanceerd dieet. De kinderen ondergaan ook een beoordeling om ervoor te zorgen dat andere onderliggende aandoeningen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt. De voedingsdeskundige van Macheo helpt ook veel gezinnen om thuis op een kosteneffectieve manier voedzamere maaltijden te bereiden. Ook traint ze groepen en geeft ze advies aan andere organisaties.

4 – c Ontworming: We geven voorlichting en lobbyen bij openbare gezondheidsfunctionarissen in de provincie om technische kennis en training aan te bieden aan personeel en kinderen op het gebied van hygiëne en ontworming. We vragen ook advies en ondersteuning voor onze ontwormingsprogramma’s van de gezondheidsfunctionarissen van de districtsscholen. Door aan het begin van elk schooljaar te beginnen met ontwormen, verbeteren we het leren en de gezondheid van kinderen. Daarom kopen we ontwormingsmiddelen en geven die aan duizenden kinderen op openbare scholen.

5.GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

5 – a Individuele therapie: We bieden individuele therapie aan voor kinderen en/of verzorgers die psychologische, sociale of emotionele problemen ervaren die hun welzijn zowel op korte als op lange termijn beïnvloeden. Onze diensten aan de individuele klanten zijn gratis.

We kunnen helaas niet helpen in alle categorieën van individuele psychosociale behoeften en verwijzen cliënten soms door naar externe adviseurs wanneer er meer specialistische kennis nodig is, een voorbeeld is een psychiater.

5 – b Groepstherapie: Groepssessies die begeleiding en levensvaardigheden bieden, zijn effectief om kinderen te verbinden om hun problemen collectief te onderzoeken. Dit helpt psychosociale problemen te voorkomen of aan te pakken wanneer ze zich voordoen. Deze kinderen krijgen daarom vaardigheden aangereikt op het gebied van zelfredzaamheid en veerkracht. Deze sessies door onze groepsbegeleiders bieden ook bredere inzichten voor onze organisatie, aangezien de kinderen vaak de mogelijkheid aangrijpen om de bredere kwesties die hen in hun gemeenschap aangaan, onder de aandacht te brengen.

6 – ZELFSTANDIG INKOMEN VERDIENEN

6 – a Economische versterking van families: Zelfredzaamheid is het ware doel van ons werk. Dit kan echter alleen worden bereikt als de mensen uit de extreme armoede zijn die alle andere dagelijkse activiteiten en beslissingen overweldigt. Extreme armoede dwingt mensen tot een alles overheersende focus op de korte termijn.

Macheo ondersteunt ouders en/of verzorgers met geld of hulpmiddelen om inkomensgenererende activiteiten te starten om hun gezin te onderhouden. Daarom helpen we klanten zakelijke ideeën te ontwikkelen die in hun lokale context kunnen werken en geven we ze een bescheiden startkapitaal en hulpmiddelen om hun eigen bedrijf te starten. We brengen regelmatig veldbezoeken om de voortgang te volgen en bieden aanvullende training en eventuele noodzakelijke zakelijke ondersteuning om ervoor te zorgen dat hun levensstandaard verbetert. We netwerken ook met werkgevers die dicht bij ons staan en bemiddelen ouders/versorgers naar betaald en stabiel werk.

Wanneer armoede de hoofdoorzaak is van alle problemen, moet dit allereerst worden aangepakt.

6 – b Jeugdwerkloosheid aanpakken: nieuwe vaardigheden zijn steeds belangrijker geworden in de veranderende arbeidswereld. Technische en beroepsvaardigheden blijven nog steeds essentieel, maar werkgevers zijn, ook in Kenia, op zoek naar meer. Ze willen medewerkers die continu leren en zich aanpassen, die goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, met minimale supervisie kunnen werken, zelfstandig problemen kunnen oplossen, goed met collega’s kunnen omgaan, goed kunnen luisteren en communiceren, creatief kunnen denken en natuurlijk omgaan met basistechnologie.

Het doel van deze interventie is om jongeren uit kwetsbare gezinnen met de bovenstaande vaardigheden uit te rusten zodat zij hun vermogen om een baan te vinden, de baan te behouden en zich flexibel op de arbeidsmarkt te verplaatsen, vergroten.

7.LEVENSVAARDIGHEDEN VERSTERKEN

7 – a Training in reproductieve gezondheid en levensvaardigheden: In de gebieden waar we werken, wordt het schoolbezoek van meisjes beïnvloed door de menstruatie, waarbij de kinderen die uit gezinnen komen die geen maandverband kunnen betalen, gedwongen worden thuis te blijven terwijl hun mannelijke klasgenoten wel lessen kunnen volgen. Dit heet menstruatie-armoede.

De regering van Kenia heeft beloofd en verstrekt maandverband aan meisjes op scholen.

We trainen de meisjes in het gebruik en de verwijdering van het maandverband. We vergroten begrip bij leerkrachten en ouders om meisjes tijdens deze periode te ondersteunen. We zorgen er ook voor dat de jongens meer begrip krijgen en betrokken zijn door hen trainingen en levensvaardigheidssessies over mannelijke en vrouwelijke reproductieve gezondheid aan te bieden. We helpen hen het proces van menselijke groei te begrijpen.

We trainen zowel op waardevolle levensvaardigheden als op leeftijd passend gedrag.

7 – b Sport & spel op scholen: We vergroten het begrip van ouders en leerkrachten over het belang van spel en helpen door sportmaterialen en uitrusting te verstrekken om te helpen bij het implementeren van spellen, spelen en sporten. We moedigen leraren aan om kinderen te laten spelen bij de vastgestelde lessen Lichamelijke Opvoeding. We gebruiken hierbij een specifieke spelhandleiding die door onze partner in deze interventie (Join for Joy) is ontworpen. De spellen in deze handleiding vergroten de sociale impact van spelen en sporten, doordat er altijd levenslessen verwerkt zitten in de spellen.

8.HULP AAN TIENERMOEDERS

We bieden tal van diensten en activiteiten om aanstaande tienermoeders uit te rusten met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om hun ongeboren kind met succes voor te bereiden en te verzorgen. Ze leren hoe ze voor zichzelf en hun baby’s moeten zorgen, waar ze ondersteuning en/of informatie kunnen krijgen, hoe ze toegang krijgen tot gezondheidszorg, hoe ze zich in relaties kunnen gedragen, wat ouderschap inhoudt, en al het andere dat de toekomstige jonge moeder aangaat.

Onze doelstellingen voor de tienermoeders zijn ervoor te zorgen dat zij; een gezonde zwangerschap hebben, een gezonde baby krijgen, leren ouders te zijn en werken aan toekomstige economische zelfstandigheid, hetzij door het afronden van school, vaardigheidstraining of het starten van een bedrijf.

9.VERBETEREN VAN LEEF- EN LEEROMSTANDIGHEDEN

9 – a LEEFOMSTANDIGHEDEN VERBETEREN: Macheo zorgt voor hele concrete hulp in de vorm van kleding, matrassen, huisraad en andere benodigdheden in omstandigheden waar kinderen dit soort basisbenodigdheden niet hebben.

Elk kind heeft een onderdak nodig waar het veilig en droog kan wonen. Met behulp van de omgeving zorgt Macheo waar nodig voor verbetering van een huis of zelfs het bouwen van een onderkomen.

9 – b LEEROMSTANDIGHEDEN (SCHOOLINFRASTRUCTUUR) VERBETEREN:

De armste overheidsscholen helpen we met het verbeteren van de lokalen, toiletten en keukens. uit onderzoek is bekend dat met name toiletten voor meisjes heel belangrijk zijn in het voorkomen van schooluitval en het scheppen van een veilige omgeving.

We maken hier de scholen zelf verantwoordelijk voor en zoeken ook andere partijen die hierbij kunnen helpen.

10.VERSTREKKEN VAN SCHOOLMAALTIJDEN

10 – a Het aanbieden van een gezonde lunch maakt het aantrekkelijker voor ouders om hun kinderen naar school te laten gaan. De ouders betalen wanneer mogelijk mee aan de kosten.

10 – b De jongste en meest kwetsbare kinderen krijgen gratis pap met extra vitamines.

Evaluatie: effectief genoeg?

Nadat alle benodigde hulpmaatregelen zijn ingezet, beoordeelt de regionale sociale werker of de gegeven hulp ook het beoogde effect heeft opgeleverd. Hiervoor wordt opnieuw de Child Status Index gebruikt. Het verschil tussen de beide scores is de verbetering in het welbevinden van het kind, mede dankzij de interventies van Macheo.

We weten dat deze aanpak werkt, omdat hij wereldwijd met succes wordt ingezet door vele organisaties, waaronder Unicef. Zelf meten we ook continu zorgvuldig wat werkt en wat niet, zodat we onze aanpak voortdurend kunnen verbeteren, onze inzet nog impactvoller kunnen maken en meer kinderen kunnen helpen

Sluit je nu bij ons aan!

Goed werk moet goed gedaan worden! Oók enthousiast geworden over de manier waarop wij werken? Doe met ons mee! Samen kunnen we nog veel méér bereiken.

Meer informatie Doneer nu

Pin It on Pinterest

Share This